• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

AUTECZKA.NET ARKADIUSZ PIECH z dnia 26.02.2020

 

1.     Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej” Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://auteczka.net, zwanego dalej "Sklepem".

Sklep prowadzony jest przez Sklep Internetowy Zakupione.pl Arkadiusz Piech, Budy Łańcuckie 419a, 37-114 Białobrzegi, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer REGON 381151880, NIP: 815-17-67-028.

Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://auteczka.net e-mail – kontakt@zakupione.pl,  adres korespondencyjny – Budy Łańcuckie 419a, 37-114 Białobrzegi.

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu Auteczka.net powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

2.     Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://auteczka.net prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 3. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji 
  oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika ( w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce ich świadczenia, oraz formę płatności ceny za Produkt;
 6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 oprawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827 ze zmianami. Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 7. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie obejmuje również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem);
 8. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.
 9. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newsletteru, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 10. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej 
  lub zawodowej.
 12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi 
  od pracy.
 13. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 14. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 

3.      Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu wyposażenia dla domu, elektroniki, zabawek oraz narzędzi.
 2. Oferowane przedmioty są nowe – nieużywane.

 

4.     Zaproszenie do zawarcia umowy

  1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającym możliwość zdalnej prezentacji ich Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz innych umów w zakresie Produktów innych niż Towar..
  2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.
  3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego. 
  4. Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 1. a)        aktywne łącze internetowe,
 2. b)      włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 3. c)      aktywny adres poczty elektronicznej

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1920x1080 oraz responsywna dla pozostałych urządzeń

 

 1. Zasady dokonywania zakupów 
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 1. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
 2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy 
 3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
 4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 5. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie
 6. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
 7. a)      Imię i nazwisko lub nazwa firmy
 8. b)      Adres email
 9. c)      Numer telefonu
 10. e)      Dane adresowe do wysyłki
 11. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 3, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 12. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 13. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 14. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 15. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez Klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 16. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 17. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 18. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Nowe Zamówienie”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy, ani Sprzedającego.
 19. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 20. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
 21. a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,
 22. b) zwykły przelew,
 23. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od dnia przyjęcia zamówienia
 1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 5 dni roboczych:
 1. a)      od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
 2. b)      od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze
 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Formy dostawy. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 2. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę, chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 3. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 4. Tablice rejestracyjne, które dodawane są nieodpłatnie do zamówień dla kwoty powyżej 500zł wysyłane są osobnym listem pocztowym w przeciągu 10 dni roboczych od daty zamówienia.
 5. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 6. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres podany w zamówieniu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 1. a)   Imię i nazwisko/firmę,
 2. b)   Adres zamieszkania/siedziby,
 3. c)   Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 4. d)   Numer zamówienia,
 5. e)   Adres korespondencyjny
 6. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 7. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 9. Reklamacje

 

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b)     nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. c)      nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d)     została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 5. e)     Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@zakupione.pllub listem poleconym na adres Budy Łańcuckie 419a 37-114 Białobrzegi. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem https://auteczka.net/news/n/67/Regulamin zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 1. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 2. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 7. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 8. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5  i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 9. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 2.     Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 1. a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 4. d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. i)       w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 10. j)       zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. k)      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 12. l)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Budy Łańcuckie 419a, 37-114 Białobrzegi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

GWARANCJA :
FIRMA FHU ARKADIUSZ PIECH udziela gwarancji na zakupiony produkt.
Gwarancja obejmuje wady towaru powstałe na skutek zastosowania wadliwych materiałów i błędów popełnionych w trakcie produkcji.
Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od momentu zakupu.
Gwarancja nie obejmuje :
- uszkodzeń mechanicznych,
- akumulatora oraz oświetlenia typu LED,
- części eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu,
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania zabawki,
- napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawnione,
- ingerencji w konstrukcję i/lub instalację pojazdu,
Każde zgłoszenie wady/usterki powinno być niezwłocznie zgłoszone drogą e-mailową kontakt@auteczka.net i zawierać :
- opis usterki,
- zdjęcia,
- dane klienta
Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych. W razie stwierdzenia wady, Kupującemu przysługuje prawo żądania naprawy lub dosłania części zapasowej.
 
Kupujący powinien zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem podczas wysyłki – za szkody powstałe podczas transportu w okresie gwarancji, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
Maksymalny czas naprawy w serwisie wynosi 14 dni.
W przypadku przesłania zabawki, dla której serwis Sprzedającego stwierdzi uszkodzenie nie podlegające niniejszej reklamacji (zgodnie z w/w listą) kupujący zostanie również obciążony kosztami przesyłki zwrotnej. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem zabawki niezgodnie z niniejszą instrukcją lub stwierdzone samodzielne przeróbki zwalniają producenta i sprzedawcę z odpowiedzialności prawnej.

 

Załączniki do Regulaminu

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mogą Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Arkadiusz Piech Sklep Internetowy Zakupione.pl Budy Łańcuckie 419a 37-114 Białobrzegi

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

 

Adresat:

Sklep Internetowy Zakupione.pl Arkadiusz Piech

Budy Łańcuckie 419a

37-114 Białobrzegi


e-mail – kontakt@zakupione.pl , telefon 725 436 533

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Budy Łańcuckie 419a Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres apiech@zakupione.pl lub telefonicznie pod numerem 725-436-533. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Budy Łańcuckie 419a Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj Poza powyższymi informacji konieczne jest także informowanie kupującego o kosztach gospodarowania odpadami obejmujących koszty zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu, jeżeli wprowadzający sprzęt przekazał dystrybutorom informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami. Informowanie nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami następuje przez wyróżnienie w cenie sprzętu kosztów gospodarowania odpadami przypadających na jednostkę sprzętu. W takim wypadku informacja ta powinna być podana na stronie produktowej oraz w trakcie ścieżki zakupowej w sklepie internetowym, w tym na stronie z podsumowaniem. Ważne! Dystrybutor jest obowiązany do informowania w powyższy sposób nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, jeżeli taką informację uzyskał od wprowadzającego sprzęt. Dodatkowo koszty gospodarowania odpadami nie mogą przekraczać kosztów faktycznie poniesionych na ten cel. Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu Powyższa informacja zawiera także obowiązki sprzedawcy (dystrybutora) wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na obowiązki dotyczące nieodpłatnego odbioru sprzętu: obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany, tutaj sprzedawca dodatkowo obowiązany jest do wskazaniu adresu takiego odbioru; obowiązek dotyczący sytuacji dostarczenia sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowy – w tym wypadku sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Ponadto dystrybutor obowiązany jest do: umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu. Wymogi dotyczące sprzedawanego sprzętu, czyli nie wszystko można sprzedać Dystrybutor jest obowiązany do udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu: wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru, oznakowanego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Art. 14 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do oznakowania sprzętu symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do ustawy. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. 2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się na sprzęcie w sposób wyraźny, czytelny i trwały, a jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu – na opakowaniu i dokumentach dołączonych do sprzętu. Dodatkowym obowiązkiem jest wymóg udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Art. 13 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany dołączyć do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych informację o: 1) zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1; 2) potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. 2. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do informowania o: 1) systemie zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu; 2) roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Kontrolę przestrzegania przez dystrybutorów powyższych przepisów sprawuje Inspekcja Handlowa, działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.11)). Jakie obowiązki posiada serwis sprzętu elektrycznego i elektronicznego Zgodnie z ustawą  prowadzący punkt serwisowy jest: obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. obowiązany do umieszczenia w punkcie serwisowym w widocznym miejscu informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu. obowiązany do umieszczenia w punkcie serwisowym w widocznym miejscu informacji o możliwości nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia sprzętu Tak. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W przypadku, o którym mowa powyżej posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania. Nawet 500 000 zł kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów Zgodnie z ustawą administracyjnej karze pieniężnej podlega m.in. ten, kto: wbrew przepisowi art. 16 ust. 2 nie informuje nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami; wbrew przepisowi art. 37 ust. 1 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży; wbrew przepisowi art. 37 ust. 2 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy sprzętu; wbrew przepisowi art. 37 ust. 3 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych; wbrew przepisowi art. 37 ust. 4 nie umieszcza w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3, lub kto udostępniając na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie przekazuje tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu; wbrew przepisom art. 39 udostępnia na rynku sprzęt niezgodnie z art. 39 pkt 1 lit. a, wbrew przepisom art. 3 udostępnia na rynku sprzęt nieoznakowany zgodnie z art. 14 ust. 1, wbrew przepisom art. 3 nie umieszcza w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – nie przekazuje tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu, wbrew przepisom art. 3 udostępnia na rynku sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych bez dołączonych do niego informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1;